COOKIEVERKLARING

Van toepassing op alle websites in beheer van de onderneming KHamstra, waaronder maar niet uitsluitend:

  • www.kevinhamstra.nl
  • www.alpacaoord.nl
  • www.alpacascheren.nl
  • www.alpacawereld.nl
  • www.alpacascheerdersgilde.nl

1. Het gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

2. Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Voor de cookies die wij gebruiken is geen toestemming vereist. Om die reden zie je op onze website(s) geen pop-up schermen die waarschuwen voor cookies.

3. De gebruikte type cookies en hun doelstellingen

Wij gebruiken de volgende type cookies:

- Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruikersvriendelijker voor de bezoeker. Bijvoorbeeld: we slaan je inloggegevens op voor een volgend bezoek.

- Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden.

Deze cookies worden geplaatst door Google Analytics.Wilt u meer weten over hoe Google met cookies en uw privacy omgaan? Bezoek dan de volgende link: https://policies.google.com/technologies/cookies?h...

- Site improvement cookies: hiermee kunnen we verschillende versies van een webpagina testen om te kijken welke pagina het beste wordt bezocht.

Deze cookies worden geplaatst door MODX en beperken zich tot een anoniem Session ID Cookie.

4. Je rechten met betrekking tot je gegevens 

Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via deze website. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Alle gebruikte cookies worden anoniem verwerkt, en zijn dus niet herleidbaar aan door ons verwerkte persoonsgegevens.

5. Cookies blokkeren en verwijderen

Je kunt cookies te allen tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website.

Wees er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze Website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken.

6. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring.

Op webpagina’s kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op onze website(s) wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video's. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.

Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via het e-mailformulier op onze website. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

7. Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen.

Versie 1 januari 2020

PRIVACYVERKLARING & GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Van toepassing op alle websites in beheer van de onderneming KHamstra, waaronder maar niet uitsluitend:

• www.kevinhamstra.nl
• www.alpacaoord.nl
• www.alpacascheren.nl
• www.alpacawereld.nl
www.alpacascheerdersgilde.nl

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.
Om volledig transparant te zijn, hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Onze websites plaatsen geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.
Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.


Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

1. Website (hierna ook “De website”): de website in beheer van de onderneming KHamstra.
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): KHamstra | AlpacaOord, gevestigd te Willemsoord, kvk-nummer: 53392469.

Artikel 2 - Toegang tot de website


De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - De content van de website


Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten.
Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 - Het beheer van de website


Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
• de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
• alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
• de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden


De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
• vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
• vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens


Uw gegevens worden verzameld door KHamstra en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens


Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het contactformulier op de website.
KHamstra zal u vragen om uzelf te identificeren. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens


In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen


U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een bericht via het contactformulier op de website, of klikt u op de unsubscribe link in verstuurde nieuwsbrief.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens


De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerp...

Artikel 11 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 12 - Toepasselijk recht


Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 13 - Contact


Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Kevin Hamstra via het contactformulier op de website.

VERWERKINGSREGISTER AVG

Verwerkingsactiviteiten van bijzondere persoonsgegevens: NVT

Verwerkingsactiviteiten van reguliere persoonsgegevens:

1. AlpacaOord - Alpaca dienstverlening en scheerservices (“Scheerlijst”)

Categorie persoonsgegeven(s):
• Naam
• Adres en woonplaats
• Telefoonnummer
• Emailadres
• Aantal alpacas in kudde
• Transacties met AlpacaOord
Categorie betrokkenen: Relaties/contactpersonen
Grondslag voor de verwerking: Overeenkomst
Doel verwerking: Dienstverlening
EU Verwerkersovereenkomst? Niet van toepassing
Bewaartermijn: zeven jaar
Veiligheidsmaatregelen: Toegangsbeperking/voorafgaande autorisatie
Gebruikte software:
• Google GSuite Forms & Spreadsheets
• Google Maps
• Mailchimp mailing software
• Snelstart administratie software

2. AlpacaOord - Recreatieve boekingen (“Lijst wandelingen”)

Categorie persoonsgegeven(s):
• Naam
• Telefoonnummer
• Emailadres
• Transacties met AlpacaOord
Categorie betrokkenen: Relaties/contactpersonen
Grondslag voor de verwerking: Overeenkomst
Doel verwerking: Dienstverlening
EU Verwerkersovereenkomst? Niet van toepassing
Bewaartermijn: zeven jaar
Veiligheidsmaatregelen: Toegangsbeperking/voorafgaande autorisatie
Gebruikte software:
• Mailchimp mailing software
• Snelstart administratie software

3. AlpacaOord - transacties (“administratie”)

Categorie persoonsgegeven(s):
• Naam
• Adres en Woonplaats
• Telefoonnummer
• Emailadres
• Transacties met AlpacaOord
• KVK & BTW nummer
Categorie betrokkenen: Relaties/contactpersonen
Grondslag voor de verwerking: Overeenkomst
Doel verwerking: Administratie
EU Verwerkersovereenkomst? Niet van toepassing
Bewaartermijn: zeven jaar
Veiligheidsmaatregelen: Toegangsbeperking/voorafgaande autorisatie
Derde partijen met inzicht: Doornbos Accountants Steenwijk.
Gebruikte software:
• Google GSuite Email software
• Snelstart administratie software

4. Gilde (“Alpaca Scheerdersgilde Aanvragen”)

Categorie persoonsgegeven(s):
• Naam
• Adres en Woonplaats
• Telefoonnummer
• Emailadres
• Aantal alpaca’s
Categorie betrokkenen: Relaties/contactpersonen
Grondslag voor de verwerking: Overeenkomst
Doel verwerking: Dienstverlening
EU Verwerkersovereenkomst? Niet van toepassing
Bewaartermijn: een jaar
Veiligheidsmaatregelen: Toegangsbeperking/voorafgaande autorisatie
Gebruikte software:
• Google GSuite Email software
• MODX Formit applicatie

5. Alpacagids (“bestel en adressenlijst alpacagids”)

Categorie persoonsgegeven(s):
• Naam
• Adres en Woonplaats
• Emailadres
Categorie betrokkenen: Relaties/contactpersonen
Grondslag voor de verwerking: Overeenkomst
Doel verwerking: Dienstverlening
EU Verwerkersovereenkomst? Niet van toepassing
Bewaartermijn: zeven jaar
Veiligheidsmaatregelen: Toegangsbeperking/voorafgaande autorisatie
Gebruikte software:
• Google GSuite Email software
• Google GSuite Forms & Spreadsheets
• Mailchimp mailing software
• Snelstart administratie software

Laatste update register: 01 oktober 2020